SVO Zuidbroek

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2023

Hierbij nodigen wij onze leden en/of ouders/verzorgers van leden van SVO uit voor de ALV op 20 november a.s. van 20.00 - 21.00 uur in gymzaal Het Kwartet, de Vennen 6, Zuidbroek. 

De agenda:

  1.     Opening           

  2.    Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering 2022

  3.    Vaststellen agenda

  4.    Ingekomen stukken ter bespreking / mededelingen  
  5.    Financieel jaarverslag 2022, door de penningmeester
  6.    Begroting 2023/24, door de penningmeester

  7.    Verslag kascommissie

  8.    Afscheid bestuurslid (secretaris) / benoeming bestuursleden
         - Decharge aftredende bestuursleden
  9.    Rondvraag

 10.   Sluiting

 

Tevens doen wij nogmaals een dringende oproep voor aanvulling in het bestuur!  Er neemt weer een bestuurslid afscheid, waardoor er nog 2 bestuursleden overblijven. Het is niet mogelijk de vereniging voort te laten bestaan met slechts 2 bestuursleden! Dus als u wilt dat u of uw kind kunt blijven sporten bij SVO dan vragen wij u zich aan te melden als bestuurslid. Ga in overleg met het huidige bestuur hoe je zou kunnen helpen om de vereniging draaiende te houden. 

 

Het bestuur van SVO Zuidbroek